Ogólne Warunki Sprzedaży

§ I. Słownik.

 1. AKPEX – Sprzedający
 2. Kontrahent – Kupujący
 3. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży

§ II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsze OWS mają zastosowanie do umów, jakie zawierane są pomiędzy Sprzedającym, a Kupującymi w zakresie sprzedaży Produktów i usług, tj. części i podzespołów wymienionych w ofercie handlowej Sprzedającego.
 2. OWS nie obowiązują tylko w przypadku złożenia wyraźnego oświadczenia w formie pisemnej przez Sprzedającego o ich nieobowiązywaniu.
 3. Sprzedający nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów czy regulaminami, które stosowane są przez Kupującego, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyraził zgodę na ich obowiązywanie.

§ III. Przedmiot i przyjęcie zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest określony Produkt i/lub usługa oferowana do sprzedaży przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający zamówienia przyjmuje w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszych OWS.
 4. Kupujący składający po raz pierwszy zamówienie, na żądanie Sprzedającego zobowiązuje się wraz z zamówieniem dostarczyć Sprzedającemu kopię następujących dokumentów: wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis aktualny z KRS Kupującego, decyzja o nadaniu Kupującemu numeru identyfikacji podatkowej, zaświadczenie Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu z zobowiązaniami wobec tych instytucji.
 5. Sprzedający w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia informuje Kupującego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną o:
  1. przyjęciu zamówienia do realizacji, potwierdzając Kupującemu cenę, warunki oraz termin realizacji zamówienia, lub
  2. braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. Umowę między stronami uznaje się za zawartą z chwilą akceptacji przez Sprzedającego zamówienia w drodze „Potwierdzenie zamówienia” w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
 7. Na podstawie „Potwierdzenia zamówienia”, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu i przenieść na Kupującego własność Produktu, a Kupujący zobowiązuje się Produkt oraz zapłacić Sprzedającemu cenę.

§ IV. Warunki dostawy Produktu.

 1. Wydanie Produktu, o którym mowa w pkt. II ust. 1, następuje w miejscu wskazanym przez Sprzedającego w treści „Potwierdzenia zamówienia”.
 2. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień odbioru/dostarczenia Produktu, o ile nie zastrzeżono osobistego odbioru Produktu przez Kupującego, lub dostarczenia Produktu pod adres wskazany w treści „Potwierdzenia zamówienia”.
 3. Ryzyko utraty i/lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktu Kupującemu.
 4. Wydanie Towaru jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, Sprzedawca powierza go spedytorowi i/lub Towar zostanie odebrany przez Kupującego osobiście co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Kupującego.
 5. Osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru Towaru bada przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że ubytek lub uszkodzenie nastąpiło w czasie przewóz, dokona wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności spedytora.
 6. Po odbiorze towaru, Kupujący niezwłocznie go zbada, a w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem lub fakturą, niekompletności, ubytku lub uszkodzeniu towaru zgłosi ten fakt Sprzedającemu w ciągu 24 godzin od momentu odbioru Towaru w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
 7. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia przyjętego do realizacji, Sprzedający upoważniony jest do żądania od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.
 8. Koszt dostawy i odbioru Towarów ponosi Kupujący.
 9. O ile w „Potwierdzeniu zamówienia” zastrzeżono osobisty odbiór przez Kupującego, wówczas Kupujący zobowiązany jest do odbioru Produktu od Sprzedającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia poinformowania Kupującego drogą pisemną lub pocztą elektroniczną o gotowości Produktu do odbioru. W przypadku nie odebrania Produktu przez Kupującego, Sprzedający dokona przechowania Produktu. Równocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji pozostałych zamówień bez ponoszenia jakichkolwiek kar z tytułu opóźnionych dostaw.
 10. Zwłoka w osobistym odbiorze Produktu przez Kupującego przekraczająca 30 dni lub odmowa Kupującego odbioru produktu dostarczonego przez Sprzedającego są równoznaczne z rezygnacją Kupującego z przedmiotu zamówienia i tym samym stanowią odstąpienie Kupującego od umowy. Sprzedający wówczas uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ V. Sprawdzenie i odbiór towarów.

 1. Kupujący zobowiązany jest zawsze sprawdzić Produkt w zakresie prawidłowości jego działania.
 2. Stan techniczny Produktu lub fakt wykonania oraz jakość wykonanej usługi serwisowej winny być potwierdzone przez Kupującego w formie pisemnej („Protokół Odbioru/Protokół Usługi Serwisowej”). Domniemywa się w przypadku braku „Protokołu odbioru”, że Kupujący przyjął Produkt i/lub wykonaną usługę serwisową bez zastrzeżeń.
 3. W przypadku dostawy kurierskiej odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W razie uszkodzenia przesyłki prosimy sporządzić protokół szkody i zgłosić szkodę

§ VI. Cena.

 1. Ceny wskazane przez Sprzedającego są cenami netto, do których zostanie dodany obowiązujący podatek VAT i mogą być podane w PLN lub w walucie obcej stosownie do uzgodnień między stronami, dokonanymi na etapie zamówienia i „Potwierdzenia zamówienia”.
 2. Zapłata ceny przez Kupującego dokonana zostanie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Zapłata ceny nie może być dokonana przez Kupującego w formie kompensaty lub potrącenia bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Zapłata zostanie wykonana przez Kupującego:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego umieszczony na fakturze w terminie uzgodnionym w „Potwierdzeniu zamówienia” i podanym na fakturze VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą odpowiadającą cenie brutto.
  2. gotówką przy odbiorze towaru.
 5. W razie opóźnienia przez Kupującego płatności, Sprzedający będzie miał prawo wstrzymać realizacje kolejnych dostaw oraz do zmiany warunków płatności przy realizacji następnych zamówień Kupującego bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ VII. Opóźnienie wykonania umowy oraz odstąpienie od umowy.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. X ust. 2, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany daty dostawy Produktu. O powyższym, Sprzedający niezwłocznie zawiadamia Kupującego.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty powstałe po stronie Kupującego i/lub jego kontrahentów.
 3. Zmiana terminu dostawy Produktu o okres do 30 dni nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Kupującego od złożonego zamówienia.
 4. Odstąpienie może nastąpić na podstawie oświadczenia Kupującego, złożonego w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.

§ VIII. Rękojmia i gwarancja.

 1. Odpowiedzialność AKPEX Adam Włodarczyk z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.
 2. Kupującemu przysługuje prawo do 6 miesięcznej gwarancji na zakupione towary i usługi z zastrzeżeniem jednakże, że Sprzedający nie odpowiada za wady będące wynikiem zwyczajnego zużycia Produktu, jego niewłaściwego używania lub przechowywania oraz jego zmian, przeróbek lub napraw dokonanych przez podmioty trzecie.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi produktami oraz ewentualne straty pośrednie, jak utracone przez Kupującego zyski, korzyści, itp.
 4. Reklamacja Towarów z tytułu gwarancji jest możliwa po przedstawieniu właściwego dowodu zakupu i opisaniu uszkodzenia
 5. Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji wymaga formy pisemnej przesłanej listem poleconym lub drogą elektroniczną.

§ IX. Odpowiedzialność odszkodowawcza.

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona zostaje do wysokości ceny przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytymi Produktami oraz ewentualne straty pośrednie, jak utracone przez Kupującego zyski, korzyści, itp.

§ X. Siła wyższa.

 1. Odpowiedzialność Strony, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie wykonać umowy, zostaje na czas jej działania wyłączona.
 2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą zapobiec, m.in. wojna, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, strajki, działania lub zaniechania producentów Produktu o ile producentem Produktu nie jest Sprzedający itp.
 3. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej.

§ XI. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się być w całości lub w części nieważne lub nieskuteczne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych postanowień. Sprawy nieuregulowane niniejszymi OWS podlegają przepisom Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane w drodze polubownej a, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, poddane zostaną odpowiedniej placówce sądu powszechnego.